bel ons meteen

Advocatenkantoor Velthoven

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1
Advocatenkantoor Velthoven, gevestigd te Tiel, stelt zich ten doel om de praktijk van advocaat en procureur uit te oefenen, in de meest ruime zin.

1.2
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Advocatenkantoor Velthoven.

2. Opdracht
2.1
Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en aanvaard door Advocatenkantoor Velthoven. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Advocatenkantoor Velthoven slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.

2.2
De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Velthoven tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

3. Honorarium en verschotten
3.1
De kosten van uitvoering van de opdracht door Advocatenkantoor Velthoven omvatten het honorarium en de verschotten.

3.2
Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen of uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

3.3
Advocatenkantoor Velthoven is bevoegd om het uurtarief tijdens de opdracht periodiek te wijzigen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3.4
De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Advocatenkantoor Velthoven ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels. Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 6% van het honorarium.

4. Betaling
4.1 
Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, ten kantore van Advocatenkantoor Velthoven of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of verrekening.

4.2
Tenzij anders overeengekomen tussen partijen wordt er maandelijks gefactureerd.

4.3
Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, een en ander overminderd de verdere rechten welke Advocatenkantoor Velthoven heeft.

4.4
Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 50 euro.

4.5
Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Advocatenkantoor Velthoven, nadat  opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. Advocatenkantoor Velthoven is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

5. Beroepsaansprakelijkheid
5.1
Advocatenkantoor Velthoven heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een bedrag, die het door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedrag ruimschoots te boven gaat.

5.2
Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Velthoven is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.

5.3
Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid willen beperken. Advocatenkantoor Velthoven heeft de bevoegdheid om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Velthoven voor tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten.

6. Toepasselijk recht en forumkeuze
6.1
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Velthoven, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands Recht van toepassing.

6.2
Alle geschillen die verband houden met de overeenkomsten tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Velthoven, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Advocatenkantoor Velthoven is gevestigd. Advocatenkantoor Velthoven heeft overigens het recht om ook de bevoegde rechter van de woonplaats en/of plaats van vestiging van de opdrachtgever te adieren.